25 lutego, 2021 archive

Zespół Rewalidacyjno – Wychowawczy

Są to odziały dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokimdo 25 roku życia. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w formie zespołowej realizowane są na terenie SOSW w wymiarze 20 godzin tygodniowo w grupach od 2 do …

Kontynuuj czytanie

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy, jest miejscem nauki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i pragną kontynuować edukację. Nauka w szkole trwa 3 lata z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego. Klasy liczą: do 4 uczniów – zespoły sprzężone i do 8 uczniów …

Kontynuuj czytanie

Zespół edukacyjno – terapeutyczne

Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w zakresie szkoły podstawowej specjalnej w ich skład wchodzą klasy 1-3 i 4-8. Zgodnie z przyjęta nazwą, pełnią one obok funkcji dydaktycznych bardzo ważną funkcję terapeutyczną. Oddziaływanie nauczyciela skierowane jest przede wszystkim na usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, a także koncentruje się na potencjalnych możliwościach i …

Kontynuuj czytanie

Szkoła podstawowa

Każdy uczeń ma opracowany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) Na zajęciach realizowane są treści edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, komputerowej oraz wychowanie fizyczne. Od klasy 1 uczniowie uczą się języka angielskiego oraz religii. W ramach zajęć z religii przygotowani są nasi uczniowie do I Komunii Świętej. Ponadto uczniowie korzystają dodatkowych zajęć specjalistycznych tj. rewalidacji, …

Kontynuuj czytanie

Skip to content