Zespół edukacyjno – terapeutyczne

Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w zakresie szkoły podstawowej specjalnej w ich skład wchodzą klasy 1-3 i 4-8. Zgodnie z przyjęta nazwą, pełnią one obok funkcji dydaktycznych bardzo ważną funkcję terapeutyczną. Oddziaływanie nauczyciela skierowane jest przede wszystkim na usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, a także koncentruje się na potencjalnych możliwościach i zdolnościach wychowanków. Praca w 6 – 8 osobowych zespołach daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia
i dostosowania wymagań i oczekiwań do jego potrzeb
i możliwości.

 Praca w zespołach odbywa się w oparciu o indywidualne programy nauczania opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego. Uczniowie Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych nie podlegają obowiązującym zasadom oceniania, klasyfikowania i promowania. Nauczyciele pracujący
z tymi dziećmi tworzą zespół, którego celem jest diagnozowanie poziomu funkcjonowania uczniów i wskazywanie kierunków dalszych oddziaływań. Ustalenie właściwej diagnozy psychopedagogicznej umożliwiają różnorodne narzędzia diagnostyczne.

 W zespołach edukacyjno-terapeutycznych nauka prowadzona jest
w ramach następujących przedmiotów: funkcjonowanie osobiste w środowisku; zajęcia kreatywne- oparte na działaniach plastycznych, muzycznych, technicznych oraz zajęciach z gospodarstwa domowego; zajęcia rozwijające komunikację; wychowanie fizyczne i religia. Nauczyciele wykorzystują w swoich zajęciach różnorodne metody pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Ponadto każdy uczeń ma możliwość korzystania z szerokiej oferty zajęć rewalidacyjnych: usprawnianie technik szkolnych, logopedia, zajęcia sensoryczne, hipoterapia, alpakoterapia oraz pomocy pedagogiczno – psychologicznej.

 W Zespołach Edukacyjno – Terapeutycznych rozwijamy i kształtujemy samodzielność, przygotowujemy do realizacji zadań życia codziennego. Zapewniamy wszechstronny rozwój uczniów, integrując ich ze środowiskiem i przygotowując do podejmowania różnych ról społecznych. Włączamy się aktywnie do udziału w imprezach integracyjnych
i konkursach na terenie Ośrodka. Uczymy się, pracujemy i bawimy
w prawdziwie rodzinnej atmosferze. Uczniowie aktywnie włączają się
do organizowania uroczystości klasowych takich jak: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa i szkolna, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Matki. Zajęcia dydaktyczne przeplatają się więc z aktywnościami niezbędnymi
w późniejszym samodzielnym, dorosłym życiu.

Skip to content