Powrót do O nas

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głubczycach zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-20.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Przedszkolu nr 3 dla strony przedszkole3glubczyce.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA PRZEDSZKOLE3GLUBCZYCE.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 98,23%.

  • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Kiszczyk, sosw_glubczyce@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 485 27 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

W Specjalnym Ośrodku  Szkolno Wychowawczym znajdują się 3 budynki. Budynek internatu w którym znajdują się również pomieszczenia biurowe oraz Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, budynek szkoły oraz sala gimnastyczna

a) Do budynku Internatu prowadzą dwa wejścia

-główne od ulicy Raciborskiej (które aktualnie jest zamknięte) oraz wejście od „podwórka” 

b) do budynku szkoły prowadzi jedno wejście:

-po wejściu na teren ośrodka od strony Raciborskiej, alejką dostaniemy się pod drzwi szkoły

c) do sali gimnastycznej podobnie jak do szkoły dostaniemy się od strony Raciborskiej, alejką dostaniemy się pod drzwi sali gimnastycznej. Do sali gimnastycznej prowadzi również podjazd dla wózków inwalidzkich.

Skip to content