Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy, jest miejscem nauki dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i pragną kontynuować edukację. Nauka w szkole trwa 3 lata z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego. Klasy liczą: do 4 uczniów – zespoły sprzężone i do 8 uczniów – zespoły bez sprzężeń. Ocenianie ma charakter opisowy.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i obejmują następujące przedmioty: Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne, Przysposobienie do Pracy, Wychowanie Fizyczne, Zajęcia Kształtujące Kreatywność (plastyczne, wokalno-muzyczne, teatralne, komputerowe). Zajęcia Rozwijające Komunikację, Koło Społeczne, Religia oraz zajęcia rewalidacyjne.

Program nauczania w Szkole Przysposabiającej do Pracy obejmuje różne dziedziny życia. Są to m.in. gospodarstwo domowe, prace ogrodnicze, prace biurowe, rękodzieło, majsterkowanie, szycie, dekorowanie, zajęcia na terenach zielonych. Wszystkie zajęcia opierają się na indywidualnych programach edukacyjnych, które dostosowane są do potrzeb uczniów tak, aby po ukończeniu tego typu szkoły byli jak najbardziej samodzielni
i potrafili zadbać o własne środowisko domowe.

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczą w zajęciach
z zakresu doradztwa zawodowego. Odwiedzają miejsca pracy, zapoznają się ze specyfiką danego zawodu, a niejednokrotnie mają szansę spróbowania własnych sił w drobnych pracach.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie nie tylko mają zajęcia praktyczne, ale również rozwijają swoje zdolności intelektualne
i poszerzają wiedzę zdobytą na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Zakres ten obejmuje czytanie, pisanie, elementarne pojęcia matematyczne, wiedzę o zjawiskach przyrodniczych. Nabywają również umiejętności przydatne w dorosłym życiu tj. robienie zakupów, posługiwanie się pieniędzmi, korzystanie z instytucji państwowych. Dodatkowo każdy
z uczniów uczestniczy w zajęciach rewalidacji indywidualnej (np. logopedia, zajęcia z psychologiem, zajęcia terapeutyczne z Integracji Sensorycznej), podczas których usprawniane są zaburzone funkcje, ale jest to również możliwość rozwijania zainteresowań.

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy biorą czynny udział
w różnych atrakcyjnych zajęciach, wycieczkach, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych, programach profilaktycznych, warsztatach kulinarnych.

Dodatkowymi, atrakcyjnymi i ważnymi w procesie edukacji uczniów są zajęcia hipoterapii i alpakoterapii.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zapewnia uczniom również pobyt i opiekę wychowawców w internacie od poniedziałku do piątku.

Skip to content