Zespół Rewalidacyjno – Wychowawczy

Są to odziały dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
w stopniu głębokim
do 25 roku życia. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w formie zespołowej realizowane są na terenie SOSW w wymiarze 20 godzin tygodniowo
w grupach od 2 do 4 osób. Mogą mieć również charakter indywidualny
i odbywają się wówczas w domu rodzinnym wychowanka w wymiarze
10 godzin tygodniowo.

Celem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie ich zainteresowań otoczeniem, kształtowanie umiejętności komunikowania się (werbalnie
i pozawerbalnie) oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Praca z każdym wychowankiem opiera się na opracowanym przez nauczycieli indywidualnym programie, który jest dostosowany do potrzeb psycho – fizycznych każdego uczestnika zajęć.

Metody pracy z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością:

– Metoda stymulacji polisensorycznej opartej na zmysłach „Poranny krąg”

-Metoda Aktywności M. Ch. Knillów

– Masaż ciała (elementy – dostosowanie wrażeń dotykowych i stymulowanie motoryki małej i dużej)

– Snoezelen – Sala Doświadczania Świata

-Ustno-twarzowa terapia regulacyjna Castillo Moralesa

– Metody alternatywne w komunikacji

– Metoda relaksacji

– Elementy muzykoterapii i bajkoterapii

– Terapia ręki

– Integracja sensoryczna

Odpowiednie wykorzystanie tych metod w połączeniu z elementami rehabilitacji ruchowej jak i Integracji Sensorycznej gwarantuje prawidłowy przebieg pracy rewalidacyjno -wychowawczej. W ten sposób usprawniamy, rozwijamy i doskonalimy funkcje psychomotoryczne dzieci i młodzieży.

Uczestnicy ZWR włączeni są w życie całej szkoły poprzez udział
w uroczystościach, imprezach szkolnych a także zawodach sportowych. Nasi wychowankowie są radośni, sprawniejsi i mają poczucie, że są kimś ważnym.

Skip to content