Wizyta Św. Mikołaja

Naszą Szkołę odwiedził dziś Św.Mikołaj. Zapukał do każdej z klas w towarzystwie trzech uroczych elfów. Swoją obecnością i prezentami sprawił uczniom wiele radości.

Wizyta Św. Mikołaja

Fotorelacja: https://photos.app.goo.gl/dtxNhiCj1VRWAZnWA

Trening aktywności motorycznej MATP

Trening aktywności motorycznej – MATP

20 listopada w naszej szkole odbył się trening aktywności motorycznej – MATP. W zawodach wzięło udział 15 uczniów z Zespołów Rewalidacyjno Wychowawczych i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych. Zawodnicy mieli do pokonania określone stacje sprawnościowe. Wszyscy uczestnicy dali z siebie wszystko i dzielnie poradzili sobie z zadaniami im wyznaczonymi. Podczas zawodów uczniowie zostali poczęstowani pizzą, owocami oraz napojami. Po zakończonej rywalizacji wszyscy otrzymali pamiątkowe medale oraz zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem. Zawody przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze.

Trening aktywności motorycznej MATP

Fotorelacja: https://photos.app.goo.gl/exB4LoRLz2r12L3HA

Terapia integracji sensorycznej

Terapia informacji sensorycznej

Fotorelacja: https://photos.app.goo.gl/4UjwEvWp32hQSwxY7

Międzynarodowy Dzień Kropki

Święto odwagi, kreatywności, twórczości, oraz wiary we własne siły.

Międzynarodowy dzień kropki

Fotorelacja: https://photos.app.goo.gl/3b1T2u5HXznPwtWD9

IX Opolski Mityng Kolarski

13 listopada na stadionie miejskim odbył się IX Opolski Mityng w Kolarstwie. Ze względu na obostrzenia wzięli w nim udział tylko uczniowie naszej szkoły. 18 zawodników rywalizowało między sobą w swoich kategoriach. Podczas zawodów zostały zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa. W trakcie imprezy uczestnicy otrzymali słodką bułeczkę, wodę i owoce. Po zakończonej rywalizacji zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem. Impreza przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze.

IX Opolski Mityng Kolarski

Fotorelacja: https://photos.app.goo.gl/sipKW34rLgMxvTm49

Alpakoterapia

Dzisiaj na placu zabaw mieliśmy bardzo ciekawych gości, odwiedzili nas BARTEK i ALBERT

Zespół Rewalidacyjno – Wychowawczy

Są to odziały dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
w stopniu głębokim
do 25 roku życia. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w formie zespołowej realizowane są na terenie SOSW w wymiarze 20 godzin tygodniowo
w grupach od 2 do 4 osób. Mogą mieć również charakter indywidualny
i odbywają się wówczas w domu rodzinnym wychowanka w wymiarze
10 godzin tygodniowo.

Celem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie ich zainteresowań otoczeniem, kształtowanie umiejętności komunikowania się (werbalnie
i pozawerbalnie) oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Praca z każdym wychowankiem opiera się na opracowanym przez nauczycieli indywidualnym programie, który jest dostosowany do potrzeb psycho – fizycznych każdego uczestnika zajęć.

Metody pracy z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością:

– Metoda stymulacji polisensorycznej opartej na zmysłach „Poranny krąg”

-Metoda Aktywności M. Ch. Knillów

– Masaż ciała (elementy – dostosowanie wrażeń dotykowych i stymulowanie motoryki małej i dużej)

– Snoezelen – Sala Doświadczania Świata

-Ustno-twarzowa terapia regulacyjna Castillo Moralesa

– Metody alternatywne w komunikacji

– Metoda relaksacji

– Elementy muzykoterapii i bajkoterapii

– Terapia ręki

– Integracja sensoryczna

Odpowiednie wykorzystanie tych metod w połączeniu z elementami rehabilitacji ruchowej jak i Integracji Sensorycznej gwarantuje prawidłowy przebieg pracy rewalidacyjno -wychowawczej. W ten sposób usprawniamy, rozwijamy i doskonalimy funkcje psychomotoryczne dzieci i młodzieży.

Uczestnicy ZWR włączeni są w życie całej szkoły poprzez udział
w uroczystościach, imprezach szkolnych a także zawodach sportowych. Nasi wychowankowie są radośni, sprawniejsi i mają poczucie, że są kimś ważnym.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy, jest miejscem nauki dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i pragną kontynuować edukację. Nauka w szkole trwa 3 lata z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego. Klasy liczą: do 4 uczniów – zespoły sprzężone i do 8 uczniów – zespoły bez sprzężeń. Ocenianie ma charakter opisowy.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i obejmują następujące przedmioty: Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne, Przysposobienie do Pracy, Wychowanie Fizyczne, Zajęcia Kształtujące Kreatywność (plastyczne, wokalno-muzyczne, teatralne, komputerowe). Zajęcia Rozwijające Komunikację, Koło Społeczne, Religia oraz zajęcia rewalidacyjne.

Program nauczania w Szkole Przysposabiającej do Pracy obejmuje różne dziedziny życia. Są to m.in. gospodarstwo domowe, prace ogrodnicze, prace biurowe, rękodzieło, majsterkowanie, szycie, dekorowanie, zajęcia na terenach zielonych. Wszystkie zajęcia opierają się na indywidualnych programach edukacyjnych, które dostosowane są do potrzeb uczniów tak, aby po ukończeniu tego typu szkoły byli jak najbardziej samodzielni
i potrafili zadbać o własne środowisko domowe.

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczą w zajęciach
z zakresu doradztwa zawodowego. Odwiedzają miejsca pracy, zapoznają się ze specyfiką danego zawodu, a niejednokrotnie mają szansę spróbowania własnych sił w drobnych pracach.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie nie tylko mają zajęcia praktyczne, ale również rozwijają swoje zdolności intelektualne
i poszerzają wiedzę zdobytą na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Zakres ten obejmuje czytanie, pisanie, elementarne pojęcia matematyczne, wiedzę o zjawiskach przyrodniczych. Nabywają również umiejętności przydatne w dorosłym życiu tj. robienie zakupów, posługiwanie się pieniędzmi, korzystanie z instytucji państwowych. Dodatkowo każdy
z uczniów uczestniczy w zajęciach rewalidacji indywidualnej (np. logopedia, zajęcia z psychologiem, zajęcia terapeutyczne z Integracji Sensorycznej), podczas których usprawniane są zaburzone funkcje, ale jest to również możliwość rozwijania zainteresowań.

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy biorą czynny udział
w różnych atrakcyjnych zajęciach, wycieczkach, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych, programach profilaktycznych, warsztatach kulinarnych.

Dodatkowymi, atrakcyjnymi i ważnymi w procesie edukacji uczniów są zajęcia hipoterapii i alpakoterapii.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zapewnia uczniom również pobyt i opiekę wychowawców w internacie od poniedziałku do piątku.

Zespół edukacyjno – terapeutyczne

Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w zakresie szkoły podstawowej specjalnej w ich skład wchodzą klasy 1-3 i 4-8. Zgodnie z przyjęta nazwą, pełnią one obok funkcji dydaktycznych bardzo ważną funkcję terapeutyczną. Oddziaływanie nauczyciela skierowane jest przede wszystkim na usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, a także koncentruje się na potencjalnych możliwościach i zdolnościach wychowanków. Praca w 6 – 8 osobowych zespołach daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia
i dostosowania wymagań i oczekiwań do jego potrzeb
i możliwości.

 Praca w zespołach odbywa się w oparciu o indywidualne programy nauczania opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego. Uczniowie Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych nie podlegają obowiązującym zasadom oceniania, klasyfikowania i promowania. Nauczyciele pracujący
z tymi dziećmi tworzą zespół, którego celem jest diagnozowanie poziomu funkcjonowania uczniów i wskazywanie kierunków dalszych oddziaływań. Ustalenie właściwej diagnozy psychopedagogicznej umożliwiają różnorodne narzędzia diagnostyczne.

 W zespołach edukacyjno-terapeutycznych nauka prowadzona jest
w ramach następujących przedmiotów: funkcjonowanie osobiste w środowisku; zajęcia kreatywne- oparte na działaniach plastycznych, muzycznych, technicznych oraz zajęciach z gospodarstwa domowego; zajęcia rozwijające komunikację; wychowanie fizyczne i religia. Nauczyciele wykorzystują w swoich zajęciach różnorodne metody pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Ponadto każdy uczeń ma możliwość korzystania z szerokiej oferty zajęć rewalidacyjnych: usprawnianie technik szkolnych, logopedia, zajęcia sensoryczne, hipoterapia, alpakoterapia oraz pomocy pedagogiczno – psychologicznej.

 W Zespołach Edukacyjno – Terapeutycznych rozwijamy i kształtujemy samodzielność, przygotowujemy do realizacji zadań życia codziennego. Zapewniamy wszechstronny rozwój uczniów, integrując ich ze środowiskiem i przygotowując do podejmowania różnych ról społecznych. Włączamy się aktywnie do udziału w imprezach integracyjnych
i konkursach na terenie Ośrodka. Uczymy się, pracujemy i bawimy
w prawdziwie rodzinnej atmosferze. Uczniowie aktywnie włączają się
do organizowania uroczystości klasowych takich jak: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa i szkolna, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Matki. Zajęcia dydaktyczne przeplatają się więc z aktywnościami niezbędnymi
w późniejszym samodzielnym, dorosłym życiu.

Szkoła podstawowa

Każdy uczeń ma opracowany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET)

Na zajęciach realizowane są treści edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, komputerowej oraz wychowanie fizyczne.

Od klasy 1 uczniowie uczą się języka angielskiego oraz religii. W ramach zajęć z religii przygotowani są nasi uczniowie do I Komunii Świętej.

Ponadto uczniowie korzystają dodatkowych zajęć specjalistycznych tj. rewalidacji, zajęcia
z terapii Integracji Sensorycznej, logopedii, zajęcia z psychologiem.

Mocną stroną jest również udział uczniów w zawodach sportowych, występach artystycznych i konkursach plastycznych.

Klasy 4-8 szkoły podstawowej obejmuje dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Mało liczne zespoły klasowe umożliwiają uczniom osiągnięcie sukcesu na miarę ich psychofizycznych możliwości oraz zgodnie z podstawa programową.

Dobrze wyposażona baza umożliwia nauczycielom prowadzić atrakcyjne lekcje ze wszystkich przedmiotów. Uczniowie mają możliwości uczestniczenia w wojewódzkich konkursach intelektualnych, występach artystycznych, konkursach plastycznych oraz zawodach sportowych.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacji indywidualnej, umożliwiającej uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnościach. Ponadto swoje zainteresowania mogą rozwijać podczas zajęć kółka informatycznego, kółka geograficznego oraz kółka technicznego. Uczniowie klasy 8 przystępują do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki
i języka angielskiego.

Uczniowie spoza Głubczyc mogą skorzystać z pobytu w internacie, znajdującym się przy szkole i zapewniającym opiekę przez 5 dni w tygodniu.

Skip to content